Podane poniższe informacje mają charakter ogólny i nie stanowią porady podatkowo-prawnej.

 

Korzyści, które nabywca otrzymuje inwestując w zakup lokalu przy ul. Długosza to możliwość odzyskania podatku VAT od zakupu lokalu oraz uzyskiwanie przychodów z najmu w/w lokalu.

Kupując apartament, nabywca otrzymuje dwie korzyści finansowe równolegle:

 • nabywa lokal w cenach netto (otrzymuje całkowity zwrot VAT przy każdej zaliczce)
 • otrzymuje przychód z wynajmu lokalu.
 
 
 
 

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

Aby odzyskać podatek VAT od zakupu lokalu osoba fizyczna powinna posiadać numer NIP niezbędny do rozliczania podatku VAT. Jeżeli osoba fizyczna nie dokonuje rejestracji działalności gospodarczej, to bez złożenia odpowiednich dokumentów nie posiada numeru NIP. Konieczne jest zatem złożenie formularza NIP-7 do właściwego dla siebie urzędu skarbowego ze względu na adres zamieszkania. Kolejną czynnością niezbędną jest zarejestrowanie się jako podatnik VAT czynny na formularzu VAT-R we właściwym urzędzie skarbowym, najlepiej przed podpisaniem umowy zakupu lokalu (najpóźniej przed wpłaceniem zaliczki).

Podatek VAT może być odliczony w całości zarówno w momencie, kiedy klient kupuje lokal na firmę, jak również nabywa go jako osoba fizyczna. Warunkiem odzyskania podatku VAT w tym drugim przypadku jest uzyskiwanie przychodów z tytułu podnajmu zakupionego lokalu i naliczanie z tego tytułu podatku VAT należnego. Dodatkowym obowiązkiem, z którym musi się liczyć osoba fizyczna jest składanie do właściwego urzędu skarbowego JPK-V7M/JPK-V7K (w przypadku rozliczeń kwartalnych). W przypadku rozliczeń miesięcznych obydwie części wysyłane są do urzędu jednocześnie, w przypadku zaś rozliczeń kwartalnych część deklaracyjna po kończącym się kwartale do 25-go następnego miesiąca, część ewidencyjna w każdym miesiącu. W przypadku osób fizycznych można skorzystać z narzędzi bezpłatnych oferowanych na stronie rządowej www.biznes.gov.pl.

Zapisy ustawy o VAT dalej u.p.t.u.:

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – zwaną dalej u.p.t.u. w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przez podatnika rozumie się tutaj m.in. osobę fizyczną wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą (art. 15 ust. 1 u.p.t.u.). Przez działalność gospodarczą rozumie się m.in. czynności polegające na wykorzystywaniu towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 u.p.t.u.), za towar można uznać m.in. budynki (art. 2 pkt 6 u.p.t.u.). Zatem działalność gospodarcza w rozumieniu u.p.t.u. obejmuje także wykonywanie usług najmu, co wcale nie rodzi obowiązku podjęcia działalności gospodarczej.

Zwrot podatku VAT z tytułu zakupu lokalu może zostać dokonany na podstawie art. 87 ust. 5a u.p.t.u., w przypadku, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych (sprzedaży). Zwrot podatku odbywa się w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia (art. 87 ust. 5a u.p.t.u). Możliwe jest przyspieszenie terminu zwrotu do 60 dni, na pisemny wniosek podatnika, jeżeli złoży on w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w wysokości kwoty żądanego zwrotu podatku. (87 ust. 5 a u.p.t.u). W przypadku wystąpienia czynności opodatkowanych zwrot następuje w ciągu 60 dni od dnia złożenia rozliczenia (art. 87 ust 2 u.p.t.u.)- od 01 lipca 2024 termin zwrotu zostaje skrócony do 40 dni..

Podsumowując: w celu odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupu lokalu (apartamentu) w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej należy:

 1. złożyć wniosek o nadanie numeru NIP do właściwego urzędu skarbowego na formularzu NIP-7
 2. zarejestrować się jako podatnik VAT czynny na formularzu VAT-R we właściwym urzędzie skarbowym, najlepiej przed podpisaniem umowy zakupu lokalu (najpóźniej przed wpłaceniem zaliczki).

Ważne! Osoby fizyczne w ramach zgłoszenia VAT-R posługują się własnym imieniem i nazwiskiem, imieniem ojca i matki, nr PESEL, datą urodzenia oraz adresem zamieszkania. Tylko podatnicy niebędący osobami fizycznymi w formularzu VAT-R podają nazwę firmy, REGON, datę rozpoczęcia działalności oraz adres siedziby.

 1. W sekcji C.1. formularza VAT-R należy wybrać:
  • C.1. Okoliczności określające obowiązek podatkowy
  • Pozycję 27 gdyż zaznaczają ją osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.
 2. Dokonać wyboru daty, od której nabywca będzie czynnym podatnikiem VAT.
 3. Po otrzymaniu faktury (po wpłaceniu zaliczki na zakup lokalu i każdej następnej raty) od dewelopera, ujmować ją w ewidencji zakupu VAT oraz składać comiesięczne (do 25-go dnia po zakończeniu miesiąca) deklaracje JPK-V7M lub kwartalnie JPK-V7K do 25-go dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale.
 4. Wraz z comiesięczną deklaracją podatkową składać wniosek o zwrot podatku w terminie 180 dni (przy braku czynności opodatkowanych – sprzedaż czyli VAT należny) lub/i wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu do 60 dni i wpłacenie zabezpieczenia majątkowego.
 5. Zwrot jest dokonywany przez urząd skarbowy w terminie 180 dni (60 dni) od złożenia wniosku, na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym (aktualizacyjnym) NIP-7.
 
 
 
 
 
 

Najem prywatny od roku 2022 można rozliczać wyłącznie ryczałtem

Ustawa nowelizująca wyłącza możliwość opodatkowania przychodów z najmu prywatnego według zasad ogólnych, co oznacza, że podatnicy osiągający takie przychody mogą rozliczać się wyłącznie ryczałtem ewidencjonowanym.

W przypadku ryczałtu przychód z najmu podlega opodatkowaniu według stawek:

 • 8,5% (do rocznego limitu przychodów 100.000 złotych)
 • 12,5% (od nadwyżki ponad 100.000 złotych).

Rozliczenie podatku dochodowego z najmu wiąże się  z obowiązkiem zapłaty zaliczki na podatek na bazie miesięcznej lub kwartalnej i złożenia zeznania rocznego PIT-28.

Od 1 lipca 2023 r. w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków będących współwłaścicielami nieruchomości oraz posiadających wspólność majątkową limit ten został zwiększony do 200.000 złotych.

Z uwagi na fakt, że w przypadku opodatkowania ryczałtem bezpośrednio opodatkowany jest przychód, metoda ta jest szczególnie korzystna dla osób, które nie posiadały wydatków, kwalifikujących się jako koszty uzyskania przychodów.

Termin na złożenie zeznania rocznego oraz wpłacenia ewentualnej niedopłaty podatku mija 30 kwietnia każdego roku bez możliwości przedłużenia tego terminu.

 
 
 
 

NASZ DORADCA JEST ZAWSZE DO TWOJEJ DYSPOZYCJI POD NR. TEL. 81 444 5 444

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ W DOGODNYM DLA CIEBIE TERMINIE.

Żagiel Dom sp. z o. o.
20-719 Lublin, ul. Gęsia 31/1
81 444 5 444
info@zagieldom.pl

Dział sprzedaży
Gabriela: 607 580 138
Łukasz: 667 663 755
sprzedaz@zagieldom.pl

Dział marketingu
Anna: 81 446 82 96
a.czarnota@zagiel.pl

Doradca finansowy
Justyna: 667 965 214 
j.osiecka@zagieldom.pl

Dział techniczny
81 446 82 60

dzialtechniczny@zagieldom.pl

Księgowość
81 444 5 448
ksiegowosc@zagieldom.pl

 

 

Godziny pracy biura sprzedaży w Lublinie:
poniedziałek – piątek: 8:00-17:00
sobota: nieczynne

  MASZ PYTANIA?

  zostaw telefon, oddzwonimy!

  pozostawiony numer wykorzystany zostanie jedynie do kontaktu w celu udzielenia informacji na temat sprzedaży naszych mieszkań


   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żagiel Dom sp. z o.o., ul. 1 Gęsia 31/1, 20-719 Lublin
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@zagiel.pl
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
   4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
   5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu